Opis

Absorber MCD se primenjuje u zaštiti od kratkotrajnih prenaponskih opterećenja tehničkih uređaja povezanih na jednofaznu nisko-naponsku električnu mrežu. Prenaponska zaštita od atmosferskih pražnjenja je pogodna uz ovaj uređaj. Absorber MCD štiti od kratkotrajnih prenapona kombinujući dvostruku zaštitu (prenaponska zaštita u običnom i diferencijalnom modu) i daje vrlo niske ostale nivoe, što je posebno pogodno za uređaje povezane na električnu instalaciju (faks, kompjuter, štampač itd.)

Absorber ograničava prenapon koji se prenosi kroz mrežu i prazni energiju na nivo ostataka napona koji je prihvatljiv kao prenaponska zaštita (manje od 1kV). Uređaj ima vizuelni indikator rada i vizuelnu indikaciju kvara. Uređaj se povezuje na početak linije / kabla uređaja koji štiti uzemljeno kućište, ovim štitimo celu liniju koja odgovara izvoru.

Karakteristike i prednosti

Prenaponska zaštita od kratkotrajnog prenapona za uredjaje klase 1 (ITC-BT23).(visoko-kvalitetna zaštita). Zaštita od prelaznih prenapona tehničkih uredjaja povezanih na jedno-fazni napon od 220 V Zaštita u običnom i diferencijalnom modu.

Pogodan za zaštitu od pre-napona proizvedenih atmosferskim pražnjenjima, prekidačima povezivanjem i iskljucivanjem elemenata ili delova tehničkih uredjaja. Posebno pogodni za zaštitu uredjaja predvidjenih za povezivanje na električnu instalaciju. (Fax, kompjuteri, štampači, itd.)