Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) u članu 44, i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja u članu 15. i 16. definiše kontrolu i merenje gromobranske instalacije.

Ispitivanje i pregled gromobranskih instalacija obuhvata dve najbitnije stavke:

  • Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije
  • Merenje otpornosti uzemljivača

Za izvršeno električno merenje dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost gromobranske instalacije ili se eventualno ukazuje na njenu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.


Održavanje i kontrola gromobranske instalacije


merenje gromobranske instalacije