Zakon o zaštiti od požara (Sl. Glasnik SRS br.37/88) u članu 18, i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja u članu 15. i 16. definiše kontrolu i merenje gromobranske instalacije.

Ispitivanje i pregled gromobranskih instalacija obuhvata dve najbitnije stavke:

  • Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije
  • Merenje otpornosti uzemljivača

Za izvršeno električno merenje dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost gromobranske instalacije ili se eventualno ukazuje na njenu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.


Održavanje i kontrola gromobranske instalacije


merenje gromobranske instalacije