U prva tri koraka izračunavamo da li je neophodna gromobranska instalacija:

Prvi korak (proračun Ng) predstavlja izračunavanje gustine atmosferskog pražnjenja u tlo, koja se definiše kao srednji broj udara groma u tlo po km2 godišnje u kojoj se objekat nalazi. Računa se po sledećoj formuli:

u kojoj je Td srednji broj dana sa grmljavinom u toku godine u posmatranoj oblasti. Izokeraunička karta Srbije iz koje se određuje Td je data u sekciji: "propisi i norme".

Drugi korak (proračun Nobj) predstavlja izračunavanje koliko je čest direktan udar groma u objekat:

u kojoj je sa Ae označena ekvivalentna površina objekta, čiji je postupak izračunavanja određen u sekciji: "propisi i norme".

Treći korak (proračun Nc) predstavlja određivanje tzv. usvojene učestalosti direktnog udara groma u posmatrani objekat:

U kojoj se koeficijenti C1-C4 izračunavaju iz odgovarajućih tabela koje se nalaze u sekciji: "propisi i norme".

Ako je Nd≤Nobj gromobranska instalacija nije neophodna. Ako je Nd>Nobj gromobranska instalacija je potrebna, pri čemu je za određivanje nivoa zaštite neophodno izračunati računsku efikasnost gromobranske instalacije:

Iz sledeće tabele se vidi da je svakom nivou zaštite, određenom na osnovu računske efikasnosti gromobranske instalacije, pridružena minimalna vrednost udarnog rastojanja pri kojoj zahtevana gromobranska instalacija treba još uvek efikasno da deluje.