Prihvatni sistem je deo spoljašnje gromobranske instalacije namenjen prihvatanju atmosferskog pražnjenja. On može biti izveden kao:

  • Metalna mreža
  • Štapna hvataljka

Sledeća tabela sadrži uslove koje prihvatni sistem u obliku štapne hvataljke i mreže provodnika moraju da zadovolje, a u zavisnosti od nivoa zaštite, odnosno veličine udarnog rastojanja.

Iz tabele je lako očitana maksimalna dozvoljena vrednost širine pojedinačnog pravougaonog okca mreže prihvatnog sistema.

Za štapnu hvataljku je definisan štićeni prostor u obliku kupe (ugla alfa) koji je funkcija visine hvataljke h i udarnog rastojanja R.

Postoje delovi objekta koji se, iako im to nije osnovna namena, mogu koristiti kao elementi prihvatnog sistema.