Zaštita objekata od atmosferskog pražnjenja zasniva se na tome da se iznad ili oko objekat koji se štiti postave kvalitetno uzemljenje metalne konstrukcije sa ciljem da grom udari u njih a ne u sam objekat.

Najstarija metoda, koja se i danas upotrebljava, je da se na najisturenije delove objekta postavljaju dobro uzemljenje štapne hvataljke („Franklinovi štapovi”)

Maksimalno rastojanje štićene tačke određenog nivoa - rastojanje od kojeg fiktivna sfera čela silaznog trasera poluprečnika R, rotirajući oko hvataljke visine h, dopire prodirući kroz ravan na određenom nivou štićene tačke.

Za štapnu hvataljku ("franklinov štap") videti sliku dole se računa prema obrascu:

R - poluprečnik fiktivne sfere čela silaznog trasera, tj. udarno rastojanje, u metrima
h - vertikalno rastojanje od vrha šiljka štapne hvataljke do nivoa bilo koje druge štićene tačke, u metrima