Gromobrani sa ranim startovanjem se pričvršćuju preko odgovarajućeg adaptera na pocinkovanu metalnu cev, koja se pričvršćuje na krov objekta. Noseća pocinkovana cev mora biti učvršćena tako da garantuje njenu potpunu mehaničku stabilnost u svim vremenskim uslovima.

Uzemljenje se vezuje za samo dva spusna provodnika, najčešće pocinkovane metalne trake. Ovo je naročito važno kod objekata koji poseduju istorijske ili stilske vrednosti, odnosno objekti koji poseduju atraktivne fasade.

Uzemljenje mora imati otpor manji od 10 Ω (oma). Vrlo često se koristi temeljni uzemljivač, pogotovo kod novih objekata. Vertikalno rastojanje između vrha štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje i bilo koje tačke objekta ne sme da bude manje od 2 m.

Na noseći stub se mora postaviti pločica sa vidljivim upozoravajućim natpisom „Opasno – Visoki napon”. Ukoliko je predviđen brojač udara groma,

Montaža gromobranske instalacije