Standardom JUS IEC 1024-1 (svi standardi i propisi su u dokumentima) definisana je mogućnost da se primene gromobrani sa ranim startovanjem i nivoi zaštite na osnovu kojih se određuje efikasnost sistema gromobranske zaštite.

Proračun nivoa zaštite definisan je standardom JUS IEC 1024-1-1 i to je prvi korak u izradi projekta sistema gromobranske zaštite. Objašnjenje proračuna nivoa zaštite možete videti u sekciji gde se nalaze klasični gromobrani i ovde ga nećemo nepotrebno ponavljati.

Formula za izračunavanje poluprečnika osnove štićenog prostora za h≥5m:

U sledećoj tabeli su izračunate vrednosti rmax za dva tipa INGESCO gromobrana sa ranim startovanjem:

Napomena: za objekte iznad 60 metara visine potrebno je uraditi dodatni proračun zona zaštite.

Za izračunavanje poluprečnika osnove štićenog prostora za 2m≤h≤5m koriste se dijagrami i zbog dosta retke situacije da se proračun vrši na osnovu ove metode, nećemo vršiti objašnjavanje ove metode.