Zaštitna gromobranska instalacija sastoji se od sledećih osnovnih delova:

  • Prihvatni sistem
  • Spusni provodnici
  • Sistem za uzemljenje

Prihvatni sistem se u najvećem broju slučajeva sastoji od pocinkovane gvozdene trake odgovarajućeg preseka. Traka se postavlja tako da čini elektroprovodnu mrežu, sa pokrivenim najvišim delovima objekta. Takođe za prihvatni sistem mogu da posluže metalni delovi koji se već nalaze na tim mestima, ako su dovoljnih dimenzija, odnosno elektroprovodnih i termičkih karakteristika.

Spusni provodnici su u najvećem broju slučajeva pocinkovane gvozdene trake, a ako su zadovoljeni propisani uslovi spusne provodnike mogu da zamene i metalni delovi koji se nalaze na objektu. Pomoću njih se struja pražnjenja sprovodi do zemlje preko sistema uzemljenja.

Sistem za uzemljenje čine elektroprovodni delovi u neposrednom kontaktu sa zemljom. U zadnje vreme velika je upotreba temeljnih uzemljivača (postavljena pocinkovan traka u temelju zgrade, električno spojena sa armaturom).
Svi nabrojani sistemi prilikom projektovanja podležu zakonskoj regulativi.

Osnovni delovi klasičnog gromobrana